Термин Определение
Мукта Хаста Ширшасана

Поза йоги - стойка на голове без опоры на руки