Термин Определение
Паршва Ширшасана

Поза йоги - скрутка в бок в стойке на голове